Privacybeleid

Privacybeleid van Stichting Nederlands Drukkerij Museum

Stichting Nederlands Drukkerij Museum (hierna SNDM) conformeert zich met de wettelijke regelingen zoals deze in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) staan aangegeven en gaan in op 25 mei 2018.
Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor, en het verbeteren van, onze doelstellingen en dienstverlening zoals omschreven in de oprichtingsstatuten. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen onze gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking of ter inzage aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website, de nieuwsbrief en sociale media. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens worden gebruikt en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. In het privacybeleid wordt uitgelegd op welke wijze wij onze gegevens opslaan en hoe wij deze gegevens in uw belang beschermen. Tevens staan beschreven welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan en welke beveiligingstechniek wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen
Wij verzamelen uitsluitend de persoonlijke basisgegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.
Wij verzamelen de hierboven beschreven persoonsgegevens in verschillende fasen van uw relatie met ons. Wanneer u een bezoek brengt aan ons museum en zich opgeeft als donateur of vriend van ons museum. Wanneer u zich opgeeft om gebruikt te maken van een workshop of het atelier huurt voor onbepaalde tijd. Indien u zich registreert voor de nieuwsbrief “De Druktemaker”, een e-mail bericht naar ons stuurt of een bezoek brengt op onze Facebook pagina.

Foto’s en video’s
SNDM behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s te maken van alle activiteiten in, en in de onmiddellijke nabijheid van, het museum en deze zowel offline als online te publiceren.

Toegang tot uw gegevens
Uw persoonsgegevens kunnen intern worden ingezien door de bestuursleden en administratief medewerkers van de SNDM.

Webhosting
Wij nemen webhosting en e-maildiensten af van F1 = HELP. Deze dienst maakt geen gebruik van uw gegevens en/of gebruikt uw gegevens voor eigen doeleinden. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, en adviseert de SNDM hierin, om misbruik, verlies of corruptie van uw en onze gegevens te voorkomen.
Eventuele gegevens over het gebruik van de website (metagegevens) worden automatisch verzameld en kunnen worden opgeslagen voor organisatorische doeleinden. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens.

Technische maatregelingen zijn genomen om verlies van gegevens te voorkomen. Hiervoor wordt regelmatig de data op een externe harddisc opgeslagen. Deze harddisc met data wordt daarna veilig opgeborgen.

E-mail en mailinglijsten
Voor zakelijk e-mailverkeer zoals de uitgave van nieuwsbrief “De Druktemaker” of uitnodigingen voor de opening van een tentoonstelling maken wij gebruik van de dienst info@nederlandsdrukkerijmuseum.eu heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen e-mailverkeer vertrouwelijk.

Verzenden en logistiek
PostNL
Voor de verzending van uitnodigingen voor de opening van een nieuwe tentoonstelling maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Uw gegevens worden door deze dienst alleen gebruikt voor het uitvoeren van de postbestelling.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van een eigen administratiesysteem. Uw gegevens worden gebruikt voor het administreren en factureren. Voor de boekhouding wordt gebruik gemaakt van het softwareprogramma Informer. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen.

Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor, en het verbeteren van, onze doelstellingen en dienstverlening zoals omschreven in de oprichtingsstatuten en staan altijd direct in verband met een verzoek of opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om –anders dan uw verzoek- op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij hiervoor altijd toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld of ter inzage gegeven, anders dan in voorkomende gevallen dat wij, op grond van een wettelijke verplichting, worden gehouden uw gegevens voor fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege te delen.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens totdat u aangeeft dat u niet langer van onze nieuwsbrief en/of andere diensten gebruik wenst te maken. Uw gegevens zullen door ons uit de bestanden worden verwijderd. U ontvangt een bevestiging dat uw gegevens zijn verwijderd. Op grond van wettelijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn verloopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw gegevens en documenten die wij naar aanleiding van onze diensten hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de AVG heeft u rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. U heeft ten allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien. U kunt uw verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon. U ontvangt binnen 14 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek is ingewilligd sturen wij u op het ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens onder vermelding waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om uw gegevens te laten aanpassen. U kunt uw verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon. U ontvangt binnen 14 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek is ingewilligd sturen wij u op het ons bekende e-mailadres een bevestiging dat uw gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om uw gegevens te beperken. U kunt uw verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon. U ontvangt binnen 14 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek is ingewilligd sturen wij u op het ons bekende e-mailadres een bevestiging dat uw gegevens tot u de beperking opheft niet worden gebruikt.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

Contactgegevens
Stichting Nederlands Drukkerij Museum
Leeuwerik 8, 4872 PH  Etten-Leur, Nederland,
Telefoon: 076 – 503 48 26.
Web: www.nederlandsdrukkerijmuseum.eu
E-mail: info@nederlandsdrukkerijmuseum.eu
KVK: Breda 41102048
Contactpersoon: Frans de Nijs, voorzitter.